конспект лекций, вопросы к экзамену

Предмет і задачі анатомії

Ана­томія людини належить до морфо­логічних наук. Вона вивчає форму та будову організму людини в цілому та його складових частин (органів, систем) у взаємозв'язку з їхніми функціями та розвитком.

Не можна знати анатомію людини без урахування її індивіду­ального (онтогенез) та історичного еволюційного (філогенез) роз­витку протягом усього життя — утробного (ембріогенез) і позаутробного, від народження до смерті. Крім того, будову тіла можна пра­вильно зрозуміти, лише знаючи походження людини як виду (антропогенез).

Людина як біологічна істота належить до тваринного світу. То­му анатомія вивчає будову її тіла й органів з урахуванням біологіч­них закономірностей, які властиві всім живим організмам, а також вікових, статевих та індивідуальних особливостей.

Анатомія є фундаментом для розвитку цілої низки біологічних наук — ембріології, цитології, гістології, антропології, фізіології, порівняльної анатомії, еволюційного вчення, генетики — й тісно пов'язана з ними. Анатомія розкриває найважливіші загальнобіологічні законо­мірності будови людського організму, його зв'язки з навколишнім середовищем, тваринним світом

19.02.2015; 18:00
просмотров: 2179