конспект лекций, вопросы к экзамену

Еволюція функцій нервової системи. Рефлекс як основний акт нерво­вої діяльності. Загально схема рефлекторної дуги.

Нервовасистема безхребетнихтварин. У представників одного з перших типів ба­гатоклітинних організмів — губок справж­ньої нервовоїсистеми немає. Вони мають поодинокі нервові клітини — бі- чи мультиполярні, точний механізм функ­ціонування яких невідомий. Ці клітини най­частіше розміщені біля пор іригаційної сис­теми і навіть здатні скорочуватися: у від­повідь на подразнення виникають локальні повільні скорочення без поширення збу­дження. Такий етап розвитку нервової сис­теми називають стадією незалежного ефек­тора.Вперше найпримітивніша, але справжня нервова система з'являється у кишковопорожнин­них. Вона побудована у вигляді мережі нейронів, розсіяних в усьому тілі, і на­зивається дифузною нервовою системою. Біполярні нейрони є чут­ливими, а мультиполярні — руховими й асоціативними. Типовим представником голкошкірих єморська зірка, нервова система якої складається з біляротового кільця, радіальних нервових тяжіві дермального сплетення. Незважаючи на зовнішню простоту будови нервової системи, внутрішня структура складна: вона має чутливі й рухові, а також вставні нейрони й нервові шляхи, які забезпечують складнішу і різноманітні­шу поведінку тварини.У морської зірки спостерігаються різно­манітні рухи під час пересування, а також живлення, коли вона відкриває стулки мо­люсків і вивертає свій шлунок.

Вузлова (гаигліонарна) нервова сис­тема.З розвитком двобічної (білатераль­ної) симетрії більшість тварин набувають поздовжньої осі тіла з переднім і заднім кінцями. Саме з цього починається новий етап розвитку нервової системи. Більшість стадій еволюційного розвитку вузлової НС можна спостерігати у тварин починаючи від плоских червів і закінчуючи членистоногими.

Нервова система хребетних. За біогенетичним законом ембріо­генез відбиває філогенез, тому розвиток ембріона хребетної тварини дає підставу вважати, що її нервова система заклада­ється єдиним зачатком у вигляді чутливої пластинки, яка швидко перетворюється на нервову трубку, далі на ЦНС, а вже потім з ЦНС нервові клітини мігрують на периферію, ут­ворюючи вузли сенсорної та автономної нервової системи.Отже, хребетні тварини мають нервову систему трубчастого типу. Вона ко­ординує функцію всіх органів і систем, забезпечує ефективне пристосування ор­ганізму до зовнішнього середовища і фор­мує цілеспрямовану поведінку. Всі ці функції здійснюються за допомогою нер­вових клітин, або нейронів, які спеціа­лізуються на сприйманні, обробленні, зберіганні й передачі інформації. За функціональним призначенням роз­різняють аферентні (чутливі), еферентні (рухові) і вставні (проміжні, інтернейрони) нейрони. У хребетних тварин структури НС, розміщені у порожнині черепаі хребтовому каналі, називають ЦНС. Це — головний і спинний мозок. Нервові волокна, яківиходять з ЦНСабовходятьдо ЦНСі розміщені за її межами, становлять периферичну нервову систему. Частина периферичної нервової системи, яка регулює функції внутрішніх органів, забезпечує внутрішній гомеостаз організму і розміщена в різних ділянках тіла утворює периферичну частину автономної (вегетативної) нервової системи.Вона поділяється на симпатичний і парасимпатичний відділи.

Рефлекс— це реакція організму на дію подразників зовнішнього чи внут­рішнього середовища, яка здійснюється через НС. Для кожного реф­лексу існує своя рефлекторна дуга, яка у найпростішому випадку складається з ре­цептора, чутливого (аферентного) нейрона, нервового центру, де розміщене тіло ру­хового (еферентного) нейрона, його аксо­на, який у складі рухового нерва підходить до ефектора, наприклад м’яза. Рефлекторна дуга переважної більшості рефлексів проходить через ЦНС: у спинному мозку замика­ються відносно прості рухові та вегета­тивні рефлекси, головний мозок здійснює замикання складніших безумовиих і умов­них рефлексів, контролює поведінку, забез­печує реалізацію вищої нервової і психіч­ної діяльності. Невелика частина рефлексів може замикатись поза центральною нерво­вою системою — у периферичних вузлах. Це периферичні рефлекси, які регулюють локальні реакції внутрішніх органів.

26.02.2015; 06:00
просмотров: 1458