конспект лекций, вопросы к экзамену

Анатомічна будова листка. Структура хлоренхіми.

Анатомічна структура листка зумовлена його функціональніс­тю, яка зводиться до забезпечення фотосинтезу, газообміну і транс­пірації- У зв’язку з цим у листку добре розвинена фотосинтезуюча тканина — мезофіл і система провітрювання (газообміну). Оскіль­ки листок дорзовентральний, тобто верхній і нижній боки викону­ють різні функції, то будова їх різна.

Апаратами фотосинтезу є хлоропласти (хлорофілові зерна). Зав­дяки наявності у них відповідних пігментів вони затримують час­тину променів сонячного спектра, особливо червоних променів.

Мезофіл — основна тканина листка. Клітини мезофілу неодно­рідні. Шар клітин, який прилягає до верхнього епідермісу, назива­ють палісадною, або стовпчастою, хлоренхімою (тканина, в кліти­нах якої містяться хлоропласти). Якщо листок інтенсив­но освітлюється з обох сторін, тоді палісадна тканина формується й на морфологічно нижньому боці його. Під нижнім епідермісом розташована губчаста тканина з великими міжклітинними про­шарками. Структура хлоренхіми. Фотосинтезуючу функцію виконує палісадна хлоренхіма. Її клітини витягнуті перпендикулярно до поверхні епідермісу. Це створює кращі умови для дотику світла до хлорофілових зерен. Сонячне світло не лише віддає частину свого спектра, а й спричи­нює рухи хлоропластів.Коли прямі сонячні промені падають на листок, хлоропласти при цьому розміщуються вздовж оболонок стовпчастих клітин. Це за­стерігає їх від руйнівної дії яскравого світла. Увечері і вночі хлорофілові зерна розподіляються по всій клітині, що сприяє ефек­тивнішому використанню розсіяного світла, тому листки увечері зеленіші, ніж удень.Клітини стовпчастої хлоренхіми залежно від природи рослин і сили освітлення розташовані в один, два і більше шарів. Наприк­лад, світлові листки мають два-три шари. У міру зменшення на­пруги освітлення кількість рядів клітин зменшується, а в тіньовихлистків окремих видів рослин стовпчастої хлоренхімивзагалі немає. У клітинах губчастої паренхіми менше хлорофілових зерен, і і тому вона не має відповідного значення для фотосинтезу. Голов­на її функція пов’язана з газообміном і транспірацією. Процеси обміну з навколишнім середовищем здійснюються через продихи. Цим забезпечується вільне надходження повітря до листка ззовні. Міжклітинники має й палісадна хлоренхіма, але вони значно менші, ніж у губчастої тканини.

07.03.2015; 20:00
просмотров: 3845