конспект лекций, вопросы к экзамену

Листкорозташування. Формування симетричності в листкорозташуванні. Діаграма листкорозташування.

Листкорозташування — це розташування листків на осі пагона, що зумовлюєвзаємодію їх між собою. Тобто в розташуванні листків у насінних рослин спостерігається закономірність. Виділяють кілька основних варіантів листкорозташування: спіральне, дворядне, супротивне і кільцеве.

При спіральному, або почерговому (розсіяному), листкорозташуванні з кожного вузла відходить по одному листку і основи послідовних листків пагона можна сполучити умов­ною спіральною лінією, яку називають основною генетичною спі­раллю, тому що вона показує послідовність закладання листків, їх генезис. Спіральне листкорозташування характерне для переважної більшості рослин, як насінних, так і вищих спорових. При дворядному листкорозташуванні на кожно­му вузлі розташований один листок, який обгортає своєю розши­реною основою всю, або майже всю, вісь стебла. Середня лінія (медіанна) всіх листків знаходиться в одній вертикальній площині. Таке листкорозташування відбиває так звану маятникову симетрію діяльності апекса і може розглядатися як окремий випадок спі­рального. Характерне воно для всієї родини злаків, для багатьох інших однодольних, але є винятком для дводольних. При супротивномулисткорозташуванні на од­ному вузлі утворюється два листки, які містяться один проти од­ного. Супротивнорозташовані листки сусідніх міжвузлів знахо­дяться у двох взаємноперпендикулярних площах, тобто хрестопо­дібна. Завдяки цьому листя верхньої пари не затіняє нижньої. Зви­чайно воно характерне для таких родин як губоцвіті, гвоздикові, для деяких родів родини ранникових, маслинкових та ін.

Прикільцевому(мутовчатому) листкорозташуванні від вузла відходять три листки і більше. Виникає воно за умови, коли на одному рівні закладається кілька листкових зачат­ків, що утворює один вузол. Таке розташування характерне для воронячого ока, елодеї, олеандра, хвощів та ін. Кільцеве листкорозташування, як і супротивне, в сусідніх мутовкахмає таке роз­ташування листків, що кожна верхня мутовкане затіняє нижню. Діаграма це проекція пагона з його деталями на площину. Нею зручно користуватися, в такій проекції можна побачити відпо­відні закономірності в листкорозташуванні. При складанні діаграми спочатку проектують вісь пагона, яка має вигляд кола, на колі зображують апекс у вигляді загостреної піраміди. Потім наносять розташування стеблових вузлів, які з’єд­нуються генетичною спіраллю, спіраль показує місця прикріплення листків на вузлах.Листки на піраміду (конус) наносять у вигляді листкових плас­тинок, а на площині — фігурних дужок з кілями.

05.08.2014; 10:43
просмотров: 1848