конспект лекций, вопросы к экзамену

анатомия (страница 2)

 1. Генетыка полу. Храмасомнае вызначэнне полу на прыкладзе чалавека. Палавыя храмасомы.
 2. Біяцэноз, яго склад. Відавая і прасторавая структура біяцэнозу. Сувязі арганізмаў у біяцэнозе: трафічныя, тапічныя, фарычныя, фабрычныя
 3. Дыгібрыднае скрыжаванне. Закон незалежнага атрымання ў спадчыну адзнак, яго цыталагічныя асновы
 4. Экалагічныя фактары, іх класіфікацыя. Заканамернасці дзеяння фактараў на арганізм. Узаемадзеянне фактараў. Паняцце пра лімітаваныя (абмежавальныя) фактары
 5. Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека. Метады іх вывучэння. Спадчынныя хваробы чалчвека.
 6. Паводзіны як форма адаптацыі жывога арганізма. Узроўні і формы паводзін.
 7. Агульная характарыстыка эвалюцыйнай тэорыі Ч.Дарвіна. Тэорыя штучнага адбору. Ч.Дарвін аб рухаючых сілах эвалюцыі. Асноўныя вынікі тэорыі эвалюцыі
 8. Будова клеткі. Ядро, яго будова і функцыі. Храмасомы, карыятып.
 9. Будова клеткі. ЭПС, комплекс Гольджы, лізасомы. Мітахондрыі, іх будова і функцыі.
 10. Біясфера і яе кампаненты. Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва.
 11. Біясінтэз бялку, яго этапы і роля ў жыццядзейнасці клеткі. Ген, генетычны код. Этапы сінтэзу бялку.
 12. Уздзеянне гаспадарчай дзейнасці чалавека на біясферу. Асноўныя парушэнніў біясферы, выкліканыя дзейнасцю чалавека.
 13. Фотасінтэз, яго сутнасць, фазы і біялагічнае значэнне. Фотасінтэтычныя пігменты і іх функцыі
 14. Кругаварот рэчываў (вады, азоту) у біясферы
 15. Жыццёвы цыкл клеткі. Інтэрфаза, яе перыяды.Мітоз, яго фазы і біялагічнае значэнне.
 16. Доказы паходжання чалавека ад жывел. Перадумовы антрапагенезу. Біялагічныя і сацыяльныя фактары эвалюцыі чалавека. Якасныя адрозненні чалавека.
 17. Этапы энергетычнага абмену: падрыхтоўчы, бескіслародны, кіслародны. Гліколіз, клетачнае дыханне
 18. Сезонная дынаміка экасістэмы. Сукцэсія.
 19. Біягеацэноз, экасістэма. Структура экасістэмы. Прадуцэнты, кансументы, рэдуцэнты. Ланцугі і сеткі харчавання.
 20. Структурная арганізацыя жывых арганізмаў Аднаклетачныя арганізмы. Сіфонавая арганізацыя. Каланіяльныя і мнагаклетачныя арганізмы.
 21. Будова клеткі. Цытаплазматычная мембрана, яе састаў, будова і функцыі. Цыташкілет, клетачны цэнтр, пластыды, вакуолі.
 22. Макраэвалюцыя, яе доказы.
 23. Зменлівасць арганізмаў. Узаемадзеянне генатыпу і ўмоў навакольнага асяроддзя. Мадыфікацыйная зменлівасць і яе значэнне.
 24. Рэгуляцыя жыццёвых функцый арганізмаў. Самарэгуляцыя. Нервовая і гумаральная рэгуляцыя. Імунітэт. Імуналагічныя рэакцыі чалавека.
 25. Від - біялагічная сістэма. Крытэрыі і арэал віду.
 26. Арганічныя рэчывы клеткі (вугляводы, ліпіды), іх састаў, будова і функцыі.
 27. Размнажэнне арганізмаў. Палавое размнажэнне, утварэнне палавых клетак у млекакормячых
 28. Святло ў жыцці арганізмаў. Фотаперыядызм.
 29. Антагенез, асноўныя стадыі развіцця зародка жывел. Прамое і непрамое развіцце.
 30. Аграэкасістэмы, іх адрозненні ад прыродных экасістэм
 31. Монагібрыднае скрыжаванне. Закон аднастайнасці гібрыдаў першага пакалення, закон расчаплення прызнакаў і іх цыталагічныя асновы.
 32. Сучасныя ўяўленні аб эвалюцыі.
 33. Няклетачныя формы жыцця. Вірусы, асаблівасці іх будовы і жыццядзейнасці. Віроіды. Вірулентныя і ўмераныя бактэрыяфагі.
 34. Меез, яго біялагічнае значэнне. Падабенства і адрозненне мітозу і меезу.
 35. Задачы, асноўныя накірункі і дасягненні селекцыі. Асноўныя метады селекцыі. Інбрыдынг, аўтбрыдынг, аддаленая гібрыдызацыя.
 36. Тэмпература як экалагічны фактар
 37. Неарганічныя рэчывы клеткі, іх роля ў жыцці жывых арганізмаў.
 38. Вільготнасць як экалагічны фактар. Адаптацыі раслін і жывёл да рознага воднага рэжыму
 39. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНЬ ТІЛА ПРИ НИЖНІЙ ОПОРІ
 40. ЛЕКЦІЯ №9АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕРТАЛЬНИХ РУХІВ
 41. АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЦИКЛІЧНИХ РУХІВ
 42. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНЬ ТІЛА ПРИ ВЕРХНІЙ ОПОРІ
 43. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ВАГИ І ПОЛОЖЕНЬ ТІЛА ЛЮДИНИ
 44. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТІ М’ЯЗІВ В РУХАХ ТУЛУБА І ГОЛОВИ
 45. Конечный мозг.
 46. Строение и функции продолговатого мозга, мозжечка, моста, четверохолмия, зрительного бугра, надбугорной, забугорной областей.
 47. Продолговатый, задний, средний, промежуточный мозг.
 48. Отделы головного мозга.
 49. внешнее и внутреннее строение спинного мозга, функции.
 50. Оболочки головного и спинного мозга.
 51. Строение и функции печени, поджелудочной железы и брюшины.
 52. Характеристика мочевого аппарата.
 53. Обзор строения мужских и женских половых органов.
 54. Ветвление и области кровоснабжения наружной и внутренней сонных артерий, подключичной, подкрыльцовой, плечевой. локтевой и лучевой артерии.
 55. Среднее ухо
 56. Оплодотворение, развитие зародыша и плода. Основные этапы, факторы риска.
 57. Типы яйцеклеток и типы дробления зиготы после оплодотворения. Морфологическая характеристика оплодотворения яйцеклетки.
 58. Дифференцировка зародышевых листков, их производные. Мезензима. Эмбриональный гистогенез.
 59. Види суглобів, класифікація м’язів, їх робота
 60. Анатомия как наука. Место анатомии среди других биологических наук.